12 Maj

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób znajdujących się w obszarze monitorowanym

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób znajdujących się w obszarze monitorowanym:
Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zebranych w systemie monitoringu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Lądku z siedzibą ul: Rynek 26, 62-406 Lądek z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: gokladek@vp.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem: iod@comp-net.pl
Monitoring prowadzony jest w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej ,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora udzielenia informacji czy przetwarzane Państwa dane osobowe oraz uzyskania dostępu do nich.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej GOK oraz w siedzibie GOK

obiekt-monitorowany-tabliczka-naklejka

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST