Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciążeniu zakończyła zadanie pod tytułem „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej”
OSP przy pomocy Gminy Lądek pozyskało środki w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy
w ramach poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020
Dotacja w kwocie 45 000,00 zł, wkład własny w kwocie 5000,0 zł (współpraca z Kółkiem Rolniczym w Ciążeniu)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

W drugiej połowie maja po zakończeniu prac budowlanych, które polegały na: instalacji sanitarnej wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej OSP w Ciążeniu: wentylacja, zimna i ciepła woda, kanalizacja, ogrzewanie, roboty dodatkowe, czyli dokładnie:
– instalacja grzewczo-wentylacyjna;
– instalacja nawiewno-wywiewna;
– instalacja wodociągowa dla pomieszczeń sanitarnych
– instalacja kotłowni
– adaptacja pomieszczenia kotłowni (wykonanie drzwi zewnętrznych, likwidacja drzwi wewnętrznych, wykonanie kratki spustowej
w posadzce kotłowni),
odbyły się spotkania, w których udział brał Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz jako partner realizowanego projektu:
– 25 maja 2018r. – spotkanie z osobą pracującą w PSP (zawodowy strażak), który przedstawił ścieżkę kariery zawodowej
– 25 maja 2018r. – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
– 22.05.2018r. – spotkanie z panią Iwoną Suszką – Wiceprezesem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz panią Moniką Kasznią – przedstawicielka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie w celu omówienia możliwości skorzystania z dotacji
na rozpoczęcie działalności
– 29 maja 2018r. – Uniwersytet III Wieku