Regulamin

 1. Podstawy prawne.

Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o Regulamin Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku i Zarządzenia Dyrektora GOK nr 1/2015 z dnia 02 września 2015 wypełnia zadania w zakresie kultury , dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

 1. Cele Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie.
 2. Umożliwianie miłego, twórczego, ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 3. Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie wykładów, prowadzenie zajęć ,prelekcji , seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych
 1. Struktura organizacyjna
 1. Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.
 2. Za merytoryczny zakres działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest Zarząd Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we współpracy z dyrektorem GOK.
 3. Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z instytucjami ,stowarzyszeniami ,organizacjami działającymi na rzecz osób starszych oraz podejmujących działania w dziedzinie kultury,.
 4. Organem opiniodawczym Lądkowskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku jest Rada Programowa składająca się ze Starostów Sekcji oraz samodzielnych pracowników naukowych lub pracowników Instytucji Kultury i oświaty ( wybierana bezterminowo).
 5. Organem przedstawicielskim słuchaczy jest Zarząd Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Zarząd Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 1. W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych na zebraniu ogólnym słuchaczy
 2. Obrady ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.
 3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa , sekretarza, skarbnika
 5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
 6. Zadaniem Zarządu jest:

– inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych

– współpraca z organizatorami wycieczek i wyjazdów

– opracowanie harmonogramu zajęć na każdy semestr

– Zarząd prowadzi dokumentację odbytych zajęć w poszczególnych sekcjach

– Zarząd raz w semestrze spotyka się z dyrektorem GOK w celu omówienia spraw

bieżących.

 1. Finanse, baza lokalowa, obsługa

 

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia :

 1. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć
 2. Obsługę techniczną
 3. Obsługę finansowo-księgową

Środki finansowe na działalność Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzą z;

 1. Opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego i wpisowego
 2. Opłat za zajęcia fakultatywne ( warsztatowe, lektoraty)
 3. Subwencji, dotacji i grantów oraz wpłat darczyńców
 4. Środków własnych GOK ( w miarę posiadanych środków)

Wysokość czesnego i wpisowego jest corocznie ustalona przez Zarząd w porozumieniu

z dyrektorem GOK i zatwierdzana na ogólnym spotkaniu słuchaczy

Nadzór nad gospodarką finansową Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lądku

sprawuje księgowość GOK w Lądku.

 1. Kryteria naboru uczestników

1.Słuchaczem Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , może zostać każdy mieszkaniec Gminy Lądek , a szczególnie ten który zakończył już karierę zawodową ( emeryt, rencista, również bezrobotny) lub osoba, która ukończyła 50 lat i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Lądek.

2.Słuchaczem Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba nie zamieszkująca gminy Lądek, pod warunkiem uiszczenia regulaminowych płatności.

3.Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Zarząd LUTW , uchwałą Zarządu LUTW

4.Nadzwyczjnycm Słuchaczem Lądkowskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku może zostać osoba pracująca w ramach wolontariatu na rzecz Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku minimum przez jeden semestr. Słuchacz nadzwyczajny jest zwolniony z czesnego, ale ma prawo do uczestnictwa w zajęciach na ogólnych zasadach.

VII. Prawa i obowiązki Słuchacza

Słuchacze Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:

 1. Brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami o płatności
 2. Inicjowania nowych form działań twórczych i programowych

Słuchacze zobowiązani są do:

 1. Stosowania się do REGULAMINU
 2. Przestrzegania zaleceń dyrektora GOK w Lądku i Zarządu Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. Terminowego opłacania czesnego ( 1 raz /rok akademicki) opłat za zajęcia

(zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem z listy Słuchaczy)

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach czesne ,wpisowe i opłaty za z fakultatywne nie podlegają zwrotowi
 2. Zapisanie się do Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia słuchacza z wpłaty pełnego czesnego i wpisowego
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie legitymacji słuchacza Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uiszczenie stosownych opłat.
 4. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Zarząd Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 5. Słuchacz otrzymuje legitymację i indeks Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Zmiany treści niniejszego Regulaminu następują w trybie właściwym do jego nadania .

Deklaracja