Statut


STATUT Klubu Szachowego „HETMAN-Lądek”

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub Szachowy nosi nazwę : Klub Szachowy HETMAN-Lądek
2. Klub może używać nazwy skrócone K Sz HETMAN-Lądek

§ 2

1.Siedzibą Klubu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lądku
2.Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Słupeckiego i gminy Lądek.

§ 3

1.Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.
2.Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy
społecznej członków.
3.Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji mających podobne cele.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
oraz wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe to:
1.popularyzacja szachów w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
2.integracja lokalnego środowiska szachistów i ich rodziców
3.zapewnienie warunków do podnoszenia poziomu sportowego szachistów
4.wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanych szachowo.

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.tworzenie dogodnych warunków do rozwoju i nauki gry w szachy, w tym szkolenie szachistów, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
2.organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych
3.propagowanie gry w szachy, zwłaszcza w szkołach,
4.organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym w formie obozów rekreacyjno-sportowych,
5.prowadzenie drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Szachowy oraz Polski Związek Szachowy
6.wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków
Klubu w zgrupowaniach zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach,
7.współpracę z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami
.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:
1.zwyczajnych,
2.wspierających.
3. honorowych
§ 9

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Klubu
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
3. Honorowym członkiem Klubu może być osoba , która swoją postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji w srodowisku lokalnym gry w szachy.
4.Małoletni w wieku od 13 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego prawa wyborczego, z
tym że w skład Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
5.Członków zwyczajnych , wspierających, honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

1.Członek zwyczajny ma prawo :
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu
b)udziału w pracach Klubu
c)zgłaszania wniosków co do działalności Klubu
2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu
b)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
c)dbałość o mienie Klubu,
d)przestrzegania zasad etyki sportowej,

§ 11

1.Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu

§ 12

1.Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
c) wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków
Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego .Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Klubu

§ 13
1.Władzami Klubu są:
a)Walne Zebranie Członków,
b)Zarząd,

2.Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3.W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
4.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa pięć lat.

§ 14

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)z głosem stanowiącym –członkowie zwyczajni,
b)z głosem doradczym –członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7-14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż 1 godzinę później tego samego dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4.Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
a)z własnej inicjatywy,
b)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków głosowanie jest jawne.
8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków , należą:
a)określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu
b)uchwalanie zmian statutu,
c)wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu
d)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu ,
e)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Klubu lub jego władze,
f)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu
h)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu

§ 15

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością
Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2.Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. Sekretarza i 2 członków. Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4.Do kompetencji Zarządu należą:
a)realizacja celów Klubu
b)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c)sporządzanie planów działania
d)reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
e)powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
f)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g)przyjmowanie i skreślanie członków,

5.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 17

1.Źródłami powstania majątku Klubu są:
a)darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c)dotacje, subwencje, granty.
2.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą by
ć przechowywane na koncie GOK w Lądku
. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto bankowe

§ 18

1.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób : Prezesa i vi-ce e prezesa ,lub Prezesa i sekretarza.
2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI- Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 19

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu

.