Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Kaźmierczak

WÓJT GMINY LĄDEK

ZARZĄD LĄDKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LĄDKU

zapraszają słuchaczy  na

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 roku  o godz: 16.00

w sali OSP w Lądku

około godz:17.00 zapraszamy wykładowców, słuchaczy i gości zaproszonych

na „Piknik studencki”   pod „Wiejską chatą” na stadionie w Lądku.

Scan0001TRASA RAJDU ROWEROWEGO

Karta zgłoszenia uczestnika rajdu

 

REGULAMIN

GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

dla mieszkańców  Gminy Lądek

pod nazwą : „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

pod honorowym patronatem

                      WÓJTA GMINY LĄDEK                   

        Cel rajdu:

 1. Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku, zdrowego stylu życia
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku

4.Poznanie miejsc   pamięci na terenie gminy i  ich uczczenie

Organizator:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LĄDKU

ul:Rynek 26,

62-406 Lądek

Tel: 63 2763 508 , gokladek.pl , e-mail: gokladek@vp.pl

Termin rajdu:   17.06.2018 ( niedziela)  zbiórka przy pomniku na rynku w Lądku

                          od  09.40 – 09.55   START  godz: 10.00

                          

trasa rajdu: Miejsca pamięci na terenie gminy Lądek

 

1.START – Pomnik Bohaterów Poległych  Rynek w Lądku do Ciążenia

2.Tablica Pamiątkowa przy Ośrodku Zdrowia w Ciążeniu

3.Tablica pamiątkowa w Samarzewie

4.Dęby pamięci w Ciążeniu

5.Przystań – Marina Ląd ( odpoczynek)

6.Kapliczka przy kościele w Lądzie

7.Miejsca pamięci na cmentarzu w Lądku

8.Pomnik POW na Borku Lądkowskim

9.META – Stadion w Lądku   

Dystans rajdu  ogółem: 39,2 km    / odpoczynki na trasie /   20 km dla wszystkich a pozostała część 19.2 km dla chętnych

Warunki uczestnictwa:

1.Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z   regulaminem oraz wypełnić odpowiednią Kartę Zgłoszenia i złożyć ją w siedzibie organizatora rajdu do  08.czerwca 2018 r do godz: 18.00 ( wzory kart Zgłoszeń stanowią załącznik do regulaminu).

 1. Osoby niepełnoletnie wyłącznie z kartą rowerową i muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w rajdzie rowerowym. Obowiązkowo w kasku i kamizelce odblaskowej  koloru żółtego lub zielonego
 2. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodziców/opiekunów którzy biorą za nich całkowita odpowiedzialność. Obowiązkowo w Kasku i w kamizelce odblaskowej koloru żółtego lub zielonego.

4.Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie

5.Udział w rajdzie rowerowym  jest bezpłatny

 1. Każdy uczestnik musi być wyposażony w zieloną koszulkę odblaskową i podstawowe wyposażenie roweru (sprawny hamulec i dzwonek, oświetlenie z tyłu i przodu) zgodne z obowiązującymi przepisami

Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu rajdu rowerowego oraz obowiązkowego przestrzegania i podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierującym ruchem
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim nieletnich nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu
 3. Rajd nie jest wyścigiem , więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie własnego roweru oraz wyposażenia zgodnego z obowiązującymi przepisami
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m
 6. Liczba rowerów jadących w jednej  kolumnie nie może przekraczać 15
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do  prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią , na parkingu, łące, polanie.
 12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych , stwarzających zagrożenie.
 13. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie podczas rajdu zabrania się :

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających
 2. Zaśmiecania trasy rajdu i miejsc przyległych
 3. Niszczenia przyrody
 4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
 5. Niestosownego zachowania się
 6. Zbaczania, oddalania z trasy bez zgody opiekuna, organizatora

      Odpowiedzialność  organizatora;

 1. Organizator Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników
 5. Organizator przewiduje atrakcje (wyłącznie dla uczestników rajdu) na zakończenie : grill i inne niespodzianki

     Podczas Rajdu organizator zapewnia:

 1. Pierwszą pomoc medyczną
 2. Wodę mineralną posiłek na mecie
 3. Zabezpieczenie przez Policję trasy Rajdu w newralgicznych miejscach, współdziałanie służb, organizatora  z Policją  komórkowymi
 4. Organizator decyduje o  miejscach  odpoczynku  i czasie trwania odpoczynku.

     Postanowienia  końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu , zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

W dniu 23.04.2018  w Sali OSP w Lądku odbył się  GMINNY  KONKURS RECYTATORSKI pt: ” Piękna nasza Polska cała”.  Konkurs został zorganizowany  z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Organizatorami  konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Lądku i Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku. Honorowy Patronat  objął Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz

Celem konkursu było: pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji opiewającej piękno  naszej ojczyzny, upowszechnianie kultury języka polskiego , popularyzowanie piękna i wartości narodowych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie recytatorskich uzdolnień , promocja talentów.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 uczestników ze szkół z terenu gminy Lądek  w trzech kategoriach wiekowych  klasy I-III,  klasy IV-VI , klasy VII-VIII i gimnazjum .

Wykonawców oceniała komisja Konkursowa powołana przez organizatorów konkursu w składzie:  -przewodnicząca  – Genowefa Witkowska  ,członek – Marta Portala , członek –  Milena Knopkiewicz , która   oceniała  : dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację tekstu, ogólny wyraz artystyczny.

Każdy uczestnik przygotował  jeden wiersz  o tematyce patriotycznej  poetów współczesnych, regionalnych lub lokalnych.

Po wysłuchaniu  20  prezentacji   Komisja Konkursowa postanowiła  przyznać:

W kategorii  klas  I – III

Nagroda  – Natalia Goranowska za wiersz pt:”Twój dom”  Wandy Chotomskiej

Nagroda –  Bartosz  Rutkowski za wiersz pt;”Że Ty jesteś moją ojczyzną „ Jana Pocka

Nagroda  – Martyna  Włodarczyk  za wiersz pt:”Co to jest Polska” Czesława Janczarskiego

Wyróznienie  –  Aleksandra   Ślebioda  za wiersz pt:”Tu jest Polska” Franciszka Becińskiego

Wyróżnienie –  Faustyna   Kierzek za wiersz pt:” Piękna jest nasza ziemia” Czesława Janczarskiego

W kategorii  klas IV – VI

Nagroda – Marcelina Agata  Nowicka  za wiersz pt;”Moja Piosnka” Cypiana Kamila Norwida

Nagroda – Anna  Tomaszewska   za wiersz pt;” Twój dom”   Wandy Chotomskiej

Nagroda – Piotr  Ciesiółka   za wiersz pt;”Marsz  dla żołnierzy”  Franciszka  Karpińskiego

Wyróżnienie – Ewa Orchowska  za wiersz Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborskiej

Wyróżnienie  – Agata   Polińska za wiersz  pt:” Moja mała ojczyzna”  Joanna  Białobrzeska

W kategorii  klas VII i gimnazjum 

Nagrodę  – Mateusz Kaszuba  za wiersz pt;”Reduta Ordona”  Adama  Mickiewicza – fragment
Nagrodę – Anna Skrzypska za wiersz pt;” Gdy ziemia spływała  brunatną…

 

Nagrodę – Nikola Kędziora za wiersz  pt:” Polska „ K.I Gałczyńskiego

Wyróżnienie – Dominika Zaborniak za wiersz pt:”Który skrzywdziłeś”  Czesława Milosza

Wyróżnienie – Barbara Juszczak za wiersz pt:”Tu wszędzie jest Polska” Tadeusza Kubiaka

Nagrody dla laureatów konkursu  zostały ufundowane przez  Gminny Ośrodek Kultury  i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lądku

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom   biorącym udział w konkursie oraz wychowawcom którzy przygotowywali  swoich podopiecznych , dziękujemy także wszystkim obecnym, Zarządowi OSP w Lądku  dziękujemy za użyczenie Sali .

 • W niedzielne popołudnie 8 kwietnia 2018 roku w Sali OSP w Samarzewie gm. Lądek odbyło się Widowisko poświęcone 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i XIII rocznicy śmierci Jana pt: ”POKÓJ TOBIE POLSKO OJCZYZNO MOJA”.

Scenariusz, Reżyseria, muzyka, oprawa multimedialna:
Zbigniew Wlazło
Obsada, kostiumy, rekwizyty:
Iwona Szubińska
Wystąpili:
komentatorzy – Katarzyna Grabowska i Renata Kwiatkowska
lektor słów papieskich – Artur Miętkiewicz
Polska – Renata Tkaczyk
Biskup Jordan – Marek Jarecki
Mieszko I  – Paweł Witkowski
Dobrawa – Daria Nowak
Jan III Sobieski – Kazimierz Witkowski
Stanisław August Poniatowski – Bartosz Ciesiółka
Katarzyna II  – Wiktoria Drećko
Prusak – Piotr Kowalski
Austriak – Paweł Tomczak
Juliusz Słowacki – Agata Kopczyńska
Nauczyciel pruski, poeta – Krzysztof Lewandowski
Panna młoda – Natalia Śmiechowska
Sanitariuszka i wokal – Magdalena Grzelczak, Dominika Grzelczak
oficerowie bitwy o Wiedeń – Bartosz Ciesiółka, Piotr Kowalski, Paweł Tomczak
uczniowie: Alicja Warzych, Natasza Grześkiewicz, Malwina Wojnicz, Piotr Ciesiółka
świta Mieszka I – Renata Sobieraj, Dorota Rudolf
Obsługa techniczna : Piotr Kaźmierczak
Foto : Jerzy Orchowski

Na zakończenie słowa podziękowań dyr. GOK w Lądku
Jestem zadowolona że udało się zintegrować kilka pokoleń naszych mieszkańców, bo to było jednym z zamierzonych celów tego widowiska.
– chciałabym podziękować Panu Zbigniewowi za napisanie scenariusza, wyreżyserowanie i oprawę muzyczną oraz multimedialną.
-Księdzu Proboszczowi Parafii Michała Archanioła w Samarzewie za współpracę.
– Wszystkim bezpośrednio biorącym udział w spektaklu, za to że zgodzili się poświęcić swój wolny czas a ich rodzinom za to że ich w tym wspierali. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tego spektaklu. To jest nasz wspólny sukces.
– dziewczętom: Magdalenie i Dominice oraz Nataszy za wspaniale wykonane pieśni patriotyczne,
– chórowi LUTW za wyjątkową oprawę muzyczną pod kierownictwem Pana Zbigniewa
– Zarządowi OSP w Samarzewie za udostepnienie Sali
– Pani Małgorzacie Marciniak i jej pomocnikom za pomoc i ciepłe przyjęcie którego się nikt z nas nie spodziewał.
– Piotrowi Kaźmierczakowi za pomoc nie tylko techniczną
– Kierownikowi i pracownikom ZGK w Lądku za pomoc w transporcie strojów i rekwizytów
– Pani Wójt Ewie Jedlikowskiej za pomoc w kompletowaniu strojów i rekwizytów
– Jerzemu Orchowskiemu za uwiecznienie naszego spektaklu w formie zdjęć
Szczególne podziękowania kieruję do tych wszystkich którzy byli obecni na naszym premierowym przestawieniu w Samarzewie. Dziękujemy za przybycie, mam nadzieję że nie był to czas stracony ale wywołujący wiele emocji i pozytywnych wzruszających wspomnień.

 

W dniu 5.04.2018 r odbył się GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, w Sali OSP w Dolanach, zorganizowany przez GOK w Lądku dla mieszkańców Gminy Lądek.
Do konkursu przystąpiło 16 uczestników ze szkół na terenie gminy Lądek.
Komisja Konkursowa powołana przez organizatora Konkursu ostatecznie ustaliła że:
w kategorii kl. ( I-III) Nagrody otrzymali:
– Zespół kl. II S.P w Lądku
– Faustyna Kierzek
w kategorii III ( IV – VI) nagrody otrzymali
– Dominika Grzelczak
– Lidia Mielcarek
– Anna Tomaszewska
wyróżnienie otrzymała: Zuzanna Orchowska
w kategorii IV VII i Gimnazjum
– Aleksandra Malewicz
– Magdalena Grzelczak
-Paulina Płuciennik
wyróżnienie otrzymały: Dominika Andrzejak i Żaneta Hernes
Pozostali uczestnicy także otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe
Julia b\Biernad, Karolina Binięda, Natalia Nowak, Klaudia Nowaczyk, Kinga Łyskawa i Aleksandra Staszak, Wiktoria Zawal i Marianna Pawela.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez GOK w Lądku.
Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom za dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń artystycznych. Wychowawcom i rodzicom gratulują tak wspaniałej i zdolnej młodzieży, jesteśmy z Was z dumni. Dziękujemy także Jury: Pani Arlecie Adamczyk i Pani Renacie Tkaczyk za udział w komisji Konkursowej. Dziękujemy także Zarządowi OSP w Dolanach za użyczenie sali.

W dniu 22 marca został rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Na konkurs wpłynęło ponad 80 palm w 6 kategoriach.

Nagrody zostały wręczone po zakończeniu XVI Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej w sali OSP w Ratyniu.

NAGRODZENI:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

 1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Ciążeniu

KLASY „0”

 1. Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Lądku

KLASY I – III

 1. Lidia Podlasińska SP – Ratyń,
 2. Maria Włosiniak SP – Ratyń
 3. Jakub Adamczewski kl. I SP – Ratyń
 4. Nikola Samulczyk kl. I SP – Ratyń
 5. Martyna Włodarczyk kl. I SP – Ratyń
 6. Szymon Byczyński kl. I SP – Ratyń

KLASY IV – VI

 1. Martyna Szofer kl. IV SP – Ratyń
 2. Michalina Szofer kl. I SP – Ratyń
 3. Julia Kowalska kl. V SP – Ciążeń
 4. Julia Stefańska kl. IV SP – Lądek
 5. Marika Graniczka kl. IV SP – Lądek
 6. Gabriela Zaparta kl. V SP – Ciążeń
 7. Andżelika Przybylska kl. IV –SP – Ratyń

GIMNAZJUM

 1. Weronika Pawlak kl. IIIb
 2. Dorota Wojtczak kl. IIb
 3. Aleksandra Łopacińska kl. IIb

RODZINY

 1. Natalia Góranowska z mamą
 2. Borys i Oliwia Nowaczyk z mamą
 3. Zofia i Natalia Chruściela kl. 0 przy szkole Podstawowej w Ciążeniu
 4. Wiktoria Hinz z mamą kl. V SP – Ciążeń

Nagrody zostały ufundowane przez GOK w Lądku

 

 1. 001 002 003 004   006
 2. 20180322_115116 20180322_115350
 3. 20180322_115359 20180322_115519 20180322_115901

 

22 marca w sali OSP w Ratyniu odbył się  XVI  GMINNY   PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Tytuł   tegorocznego  Przeglądu związany był z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski pt. ”KTO TY JESTEŚ”

Organizatorami  tegorocznego przeglądu byli:

– Gminny Ośrodek Kultury w Lądku

–  Przedszkole Gminne w Dolanach

W tegorocznym Przeglądzie brały udział dzieci z przedszkoli:

 1. Gminnego Przedszkola w Dolanach,
 2.  Przedszkola z Ciążenia,
 3. Przedszkola z Lądku,
 4.  Przedszkola z Ratynia
 1. Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ciążeniu
 2. Oddziału przedszkolnego przy  Szkole Podstawowej w Lądku

Na Przegląd przybyli także zaproszeni goście w osobach:

Wójt Gminy Lądek Pan Artur Miętkiewicz

Pani inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Lądku Justyna Janowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratyniu Pani Renata Kwiatkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Pan Marek Jarecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lądku Pan Adrian Walkowiak

Na Przegląd przybyli także licznie rodzice i dziadkowie występujących dzieci.

Przegląd otworzył Wójt Gminy Lądek Pan Artur Miętkiewicz